Ogólne warunki użytkowania

Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom. Nie korzystaj z tej strony internetowej, jeżeli nie zgadzasz się z tymi warunkami. Niniejsza witryna internetowa została opracowana przez firmę spółkę (Pty) Ltd (zwaną dalej BAYER) i jest przez nią zarządzana. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub dokonywania częściowych bądź całkowitych zmian niniejszej witryny internetowej i/lub niniejszych Ogólnych warunków użytkowania i/lub naszych Warunków sprzedaży. Należy pamiętać, że możemy dokonywać takich zmian według własnego uznania i bez wcześniejszego zawiadomienia. Dlatego podczas następnej wizyty w niniejszej witrynie internetowej musisz ponownie zapoznać się z warunkami i zwrócić uwagę na ewentualne zmiany lub poprawki.

Przedłożenie informacji o użytkowaniu i korzyściach

Wszystkie szczegółowe informacje, dokumenty oraz ilustracje opublikowane w niniejszej witrynie są wyłączną własnością firmy BAYER. Zezwolenie na korzystanie z nich udzielane jest pod warunkiem, że na wszystkich kopiach umieszczona zostanie odpowiednia nota o prawach autorskich, że dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, nie będą wykorzystywane komercyjnie, nie będą w żaden sposób zmieniane, a wszystkie ilustracje uzyskane z witryny będą używane wyłącznie w połączeniu z załączonym tekstem.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie znaki towarowe występujące w niniejszej witrynie są własnością firmy BAYER, o ile nie ustalono inaczej lub nie mogą one być w inny sposób postrzegane jako prawa osób trzecich. Każde nieuprawnione użycie tych znaków towarowych lub innych materiałów jest jednoznacznie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, przepisów dotyczących znaków towarowych lub innych praw ochrony własności przemysłowej.

Ograniczona odpowiedzialność

Szczegółowe informacje umieszczone w niniejszej witrynie zostały opracowane przez spółkę Bayer AG na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem oraz z zastosowaniem profesjonalnej staranności. Staramy się na bieżąco poszerzać i aktualizować ten zakres informacji. Informacje zamieszczone w niniejszej witrynie służą wyłącznie prezentowaniu firmy BAYER wraz z jej produktami i usługami. Nie udziela się jednak żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności ani poprawności informacji umieszczonych w tej witrynie. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że informacje te mogą być nieaktualne. Dlatego też przed skorzystaniem z jakichkolwiek informacji uzyskanych z tej witryny w jakiejkolwiek formie zalecamy ich sprawdzenie. Porady udostępniane w niniejszej witrynie nie zwalniają Cię z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych najnowszych porad — zwłaszcza w odniesieniu do kart produktów i danych technicznych związanych z bezpieczeństwem — oraz naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Aby uzyskać porady lub instrukcje dotyczące naszych produktów lub usług, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Każdy użytkownik niniejszej witryny zgadzają się korzystać z niej oraz z umieszczonych w niej treści na własne ryzyko. Ani BAYER ani osoby trzecie zaangażowane w przygotowanie, produkcję lub transmisję tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za szkody ani obrażenia wynikające z dostępu lub niemożności dostępu lub z użycia lub niemożności użycia tej witryny lub z faktu, że jej użytkownicy polegali na informacjach w niej zawartych.

Witryny dostawców zewnętrznych / łącza

Niniejsza witryna zawiera łącza / odsyłacze do witryn internetowych stron trzecich. Udostępnianie takich łączy przez firmę BAYER nie oznacza akceptacji treści umieszczonych w lokalizacji docelowej. BAYER nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za dostępność ani zawartość takich witryn internetowych ani za szkody lub obrażenia wynikające z wykorzystywania takich treści w jakiejkolwiek formie. Łącza do innych witryn internetowych są udostępniane użytkownikom witryny wyłącznie ze względu na ich wygodę. Użytkownicy uzyskują dostęp do takich witryn na własne ryzyko.

Informacje podane przez Ciebie

Użytkownik niniejszej witryny ponosi pełną odpowiedzialność za treść i poprawność danych, które przesyła do firmy BAYER, a także za nienaruszanie praw osób trzecich, które mogą mieć związek z takimi informacjami. Użytkownik zgadza się, że BAYER może przechowywać takie dane i używać ich do analiz statystycznych lub innego konkretnego celu biznesowego, o ile informacje te nie obejmują danych osobowych wykraczających poza dane podstawowe lub dane dotyczące użytkowania. W szczególności firma Bayer jest uprawniona do wykorzystywania treści takich informacji, w tym pomysłów, wynalazków, planów, technik oraz wiedzy w nich zawartych, w dowolnym celu, w tym do rozwoju, produkcji i/lub marketingu produktów lub usług oraz do reprodukcji takich informacji i udostępniania ich osobom trzecim bez żadnych ograniczeń.

Użytkownicy międzynarodowi

Ta witryna jest sprawdzana, obsługiwana i aktualizowana przez firmę BAYER. Jest ona przeznaczona wyłącznie do użytku w Afryce Subsaharyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Południowej Afryki. BAYER nie udziela żadnej gwarancji, że dane przedstawione w tej witrynie są prawidłowe również poza tym regionem, a w szczególności, że produkty i usługi będą dostępne w takim samym wyglądzie, w tych samych rozmiarach lub na takich samych warunkach. W przypadku wywołania tej witryny z miejsca znajdującego się poza tym regionem lub pobrania treści z takiego miejsca, ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie prawa obowiązującego w Republice Południowej Afryki.

W zależności od kraju, produkty wymienione w tej witrynie mogą być dostarczane w innych opakowaniach, w innych rozmiarach lub z innymi napisami lub oznaczeniami.

W USA nad działaniami Grupy Bayer czuwa Bayer Corporation Inc. Klienci w USA powinni zwracać się do jednego z tych podmiotów.

Sprzedaż produktów BAYER

Prowadzimy sprzedaż naszych produktów zgodnie z aktualną wersją naszych Warunków sprzedaży.

Witryna z logowaniem: uprawnienia dostępu

Ponosisz odpowiedzialność za ochronę swoich danych dostępowych przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie i musisz zadbać o to, aby dane te nie mogły zostać użyte przez inne osoby bez Twojej zgody.

Musisz natychmiast powiadomić firmę BAYER, jeśli dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa jakichkolwiek danych dostępnych w serwisie BAYER lub jeśli osoby nieuprawnione przejęły Twoje dane dostępowe lub jeśli cokolwiek wskazuje na to, że do takiego przejęcia może dojść.

Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia prawne lub pozwy sądowe w związku z niniejszą witryną lub jej użytkowaniem podlegają interpretacji prawa Republiki Południowej Afryki, z wyjątkiem przepisów międzynarodowego prawa cywilnego i Konwencji haskiej o prawie handlowym i ujednoliconych ustaw handlowych z 1 lipca 1964 roku oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza witryna może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte na aktualnych założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Różne znane i nieznane ryzyka, niejasności oraz inne czynniki mogą znacząco wpływać na rozbieżność pomiędzy podanymi tu prognozami a rzeczywistymi wynikami działań w przyszłości, sytuacją finansową, rozwojem lub wynikami firmy. Są to m.in. czynniki omówione w raportach firmy Bayer dostępnych publicznie na stronie http://www.bayer.com. Bayer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych wydarzeń czy rozwoju sytuacji.

Zakup / dostawa: zawarcie umowy

Nasze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z firmą BAYER. Pozostają one w mocy również wtedy, gdy strona umowy w złożonym zamówieniu powołuje się na własne warunki. Wysyłając do nas zamówienie, wyrażasz zgodę na wszystkie dalsze warunki firmy BAYER podane w witrynie.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego w witrynie BAYER jest równoznaczne ze złożeniem firmie BAYER oferty zakupu do momentu zawarcia umowy. Umowa nie zostaje zawarta, dopóki nie otrzymasz od firmy BAYER pisemnego potwierdzenia zamówienia.

Jeśli nasze potwierdzenie zamówienia różni się od danych podanych w zamówieniu przez klienta, wówczas klient musi niezwłocznie skorygować odpowiednie dane w formie pisemnej. W przeciwnym razie umowa wchodzi w życie na warunkach określonych w potwierdzeniu.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.