GENEL SATIŞ ŞARTLARI

Bu BAYER TOHUMCULUK VE TARIM LİMİTED ŞİRKETİ , Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.53, 34771 Umraniye, İstanbul, Türkiye ("Satıcı") ile sipariş veren kişi(ler), firma veya şirket ("Alıcı") arasındadır.

1.GENEL
Bu şartlarda ("Şartlar") aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
İş Günü: Teslim alanın konumundaki bankaların açık olduğu günler (Cumartesi, Pazar veya resmî tatil günleri hariç);

Sözleşme: işbu Şartlara uygun olarak Malların alım ve satımı için Satıcı ve Alıcı arasındaki sözleşme,

Teslimat Noktası: Sözleşme ana metninde ve/veya sipariş onayında aksi belirtilmediği müddetçe Satıcının takdirinde olacak şekilde CPT veya CIP, Satıcı’nın deposu (Incoterms 2020);

Mallar: Satıcının Alıcı’ya tedarik etmesi hususunda Sözleşme yoluyla mutabık kalınmış tohum ve/veya bitki koruma ürünleri (ya da bunların herhangi bir parçası)

2.ŞARTLARIN UYGULANMASI
2.1 İşbu Şartlar Alıcı’nın kabul ettirmek veya kapsama dahil ettirmek istediği veya ticari teamül, örf ve âdet, uygulama veya taraflar arasında kurulmuş önceki ticari ilişkilerden yola çıkılarak ima edilen diğer tüm koşulları kapsam dışında tutarak Sözleşme’ye uygulanır.

2.2 İşbu Şartlar Satıcı tarafından gerçekleştirilen tüm satışlarda uygulanır. Şartların güncel halinde yapılan herhangi bir değişiklik yazılı olarak açıkça üzerinde anlaşma sağlanmadıkça ve Satıcı adına yetkili bir kişi tarafından imzalanmadıkça geçerli olmaz.

2.3. Her sipariş, Alıcı tarafından Mallar’ın işbu Şartlar altında satın alınması için yapılmış bir icap teşkil eder. Alıcı, siparişine dair koşulların ve tüm şartnamelerinin eksiksiz ve doğru olmasını sağlamakla yükümlüdür. Sipariş, Satıcı’nın siparişe ilişkin yazılı onayda bulunması veya Malları Alıcı’ya teslim etmesi halinde kabul edilmiş sayılır ve bu andan itibaren Sözleşme hüküm doğurmaya başlar.

2.4. Sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın tümünü teşkil etmektedir. Alıcı, Satıcı tarafından veya Satıcı adına verilen veya bulunulan ve Sözleşmede yer verilmemiş hiçbir beyan, vaat, taahhüt veya tekeffüle itibar etmemiş olduğunu kabul eder. Reklamlar, broşürler, kataloglar, internet siteleri ve sair materyaller dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Satıcı’nın veya temsilcilerinin basın açıklamalarında ve kamuya yönelik beyanlarında yer alan Mallara dair özellikler ancak Satıcı tarafından yapılan yazılı sipariş onayında açıkça yer aldığı taktirde Sözleşme’nin bir parçasını oluşturacaktır.

2.5. İstek doğrultusunda işbu Şartlar’ın tercümesi yapılabilir, bununla birlikte Türkçe metin esas alınacaktır.

3. İŞLEV VEYA UYGUNLUK GARANTİSİ OLMAMASI
Mallar ve işlevleri ile ilgili Satıcı tarafından yazılı veya sözlü olarak verilmiş tüm bilgiler iyi niyetle verilir ancak bu bilgiler, Mallar’ın işlevi veya uygunluğuna dair Satıcı tarafından verilmiş bir beyan niteliğinde değildir. İşlev, yerel iklim şartlarına ve diğer koşullara bağlı olabilir. Satışlar, Satıcı tarafından Mallar’ın Alıcı’nın kendi ihtiyaçlarına uygunluğu konusunda tatmin olması esas alınarak gerçekleştirilir.

4. MÜLKİYET VE RİSK
4.1. Sipariş onayında aksi belirtilmedikçe Mallar için tam ödeme alınana dek Mallar’ın mülkiyeti Satıcı’da kalmaya devam eder, buna karşılık, Alıcı’ya Mallar’ı üçüncü kişilere (satarak veya farklı bir şekilde) devretme hakkı sağlanır. Sevkiyatın Teslimat Noktası’nda teslim edilmesiyle birlikte Mallar ile ilgili her türlü risk Alıcı’ya geçer.

4.2. Malların mülkiyeti Alıcıya geçene dek, Alıcı; a) Mallar’ı Satıcı’nın yediemini sıfatıyla iyi niyetli olarak saklamalıdır, (b) Mallar’ın Satıcı’nın mülkü olarak kolaylıkla ayırt edilebilir kalmasını sağlamak amacıyla (aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Satıcı’ya bir maliyet çıkarmaksızın) Mallar’ı Satıcı’nın veya üçüncü kişilerin diğer malları ile karışmayacak şekilde depolamalıdır, (c) Mallar’da bulunan veya Mallar’a dair ayırt edici işaretleri veya ambalajları çıkarmamalı, tahrif etmemeli veya bunları belirsiz hale getirmemelidir, (d) Mallar’ı uygun koşullarda muhafaza etmeli ve Satıcı’nın makul memnuniyetini sağlamak üzere ilgili tüm riskler kapsamında Mallar’ın sigortalandığına ilişkin Satıcı’ya yazılı beyanda bulunmalıdır, (e) Satıcı için sigorta kazançlarını güvenli şekilde tutmalı, diğer paralarla karıştırmamalı veya birleştirmemeli, ya da limiti aşılmış bir banka hesabına yatırmamalıdır; ve (f) Şart 8.2.’de belirtilen herhangi bir olaya maruz kalması durumunda Satıcı’ya derhal bildirimde bulunmalıdır.

4.3. Herhangi bir Malın mülkiyetinin Satıcı’dan Alıcı’ya geçmemiş olmasına bağlı olmaksızın, Satıcı, Mallar için ödeme almaya uygun düştüğü ölçüde yetkilidir.

4.4. Alıcı, Satıcı’ya ve Satıcı’nın temsilcilerine ve çalışanlarına, Malların depolandığı veya depolanabileceği tüm tesislere girerek Malları denetlemeleri ya da Alıcı’nın zilyetlik hakkının sonlanmış olması durumunda Malları geri almaları için geri alınamaz bir yetki verir. Geri almaya ilişkin Satıcı’nın yaptığı tüm masraflar Alıcı tarafından ödenir. Satıcı’nın işbu Şart 4.4. tahtındaki tüm hakları, denetim zamanı ve denetime konu olacak işyerine dair mutabakata varılması amacıyla Alıcı ile öncesinde gerçekleştireceği müzakereye tabidir.

4.5 Alıcı, Satıcı’nın mülkiyet hakkının ve diğer haklarının korunması hususu için gerekli her türlü konuda iş birliğinde bulunmalıdır. Bilhassa, Satıcı’yı; resmi sicillerde, defterlerde veya benzeri kayıtlarda istenen şekillerde veya ilgili yerel mevzuata uygun olarak her türlü mülkiyeti muhafaza işlemine girmeye ya da mülkiyeti muhafaza işlemini tescil ve kayıt etmeye yetkilendirir ve tüm gerekli formaliteleri gerçekleştirmeyi ve tamamlamayı taahhüt eder.

4.6. Alıcı tarafından ayarlanan teslim alma haricinde, Mallar’ın birinci taşıyıcı firmanın sorumluluğuna teslim edilmesiyle birlikte Alıcı, değiştirdiği teslimat noktasını içeren bildirimi: (i) doğrudan taşıyıcı firmaya bildirerek ya da (ii) Satıcı’nın uygun taşıyıcı firmayı kendisi adına bilgilendirmesi amacıyla Satıcı’ya bildirerek, sevkiyatı başka yere yönlendirebilir. Satıcı, önceki cümlede de belirtildiği üzere, bu tür sevkiyatların yerini Alıcı’nın talimatı dışında değiştirmeyecektir.

5. TAAHHÜTLER
Satıcı, mülkiyeti ve satılan Malların Satıcı’nın standart şartnamelerine ve etiketlemelerine uygunluğunu taahhüt eder. İşbu belgede aksi belirtilmedikçe, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya tek başlarına ya da başka ürünler ile birlikte kullanıldıklarında oluşan başka diğer durumlar dâhil olmak üzere Mallara ilişkin, açık ya da zımni, her türlü taahhüt Satıcı tarafından kapsam dışında bırakılmıştır. İşbu Şartlar aynı zamanda Mallar’ın yenileriyle değiştirilmesinde de uygulanır. Alıcı, müşterilerini bu taahhüt dışı durumlar konusunda bilgilendirmelidir ve Mallar’a ilişkin işbu Şartlar’da belirtilenlere ek başka bir taahhütte bulunmamalıdır ve Satıcı işbu Şart 5 altında belirtilen taahhütler dışında, Alıcı’nın müşterilerine, diğer satıcılara ve yeniden satıcılara ya da son kullanıcılara karşı olan sorumluluğu dahil olmak üzere, hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

6. SORUMLULUK SINIRLAMASI
6.1. Şart 5, 23 ve 26’ya tabi olmak kaydıyla aşağıdaki maddeler Satıcı’nın Alıcı’ya karşı işbu Şartların ihlali ve bu Sözleşme’den veya Sözleşme’yle ilişkili olarak doğan ihmaller de dahil olmak üzere her tür beyan, ifade veya hareket ya da kusura ilişkin olarak (çalışanlarının, temsilcilerinin ve alt yüklenicilerinin hareketleri ve ihmalleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm mali sorumluluğunu ortaya koymaktadır.

6.2. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmedir ki işbu Şart, Şart 5’e tabidir: (a) Satıcı’nın sözleşme, haksız fiil (kusur veya kanuni bir görevin ihmali dahil), gerçeğe aykırı beyan ya da başkaca hususlar bağlamında, Sözleşmeyle ilişkili olarak doğan toplam sorumluluğu her durumda Mallar’ın yenileriyle değiştirilmesi veya alış fiyatının iade edilmesiyle sınırlı olacaktır ve (b) Satıcı, Sözleşme’den veya Sözleşme’yle ilişkili olarak doğan hiçbir dolaylı zarar veya kayıptan ya da hasardan (kar kaybı, iş kaybı, itibar kaybı ya da başkaca), maliyetlerden, masraflardan, ya da ileri sürülecek her türlü diğer dolaylı tazminat istemlerinden (sebebi ne olursa olsun) sorumlu olmayacaktır.

7. FİYAT VE ÖDEME
7.1. Mallar’ın fiyatı her daim Sözleşme’de öngörülen fiyat ayarlamasına tabi olarak Alıcı’nın sipariş verme anında belirlenmiş olacaktır ve bundan sonra ancak tarafların yazılı olarak mutabakata varması suretiyle değiştirilebilecektir, ancak, Satıcı, teslimattan önce olmak kaydıyla herhangi bir zamanda Alıcı’ya bildirimde bulunarak (a) Satıcı’nın kontrolü dışındaki etmenler sebebiyle (döviz dalgalanmaları ve vergi veya gümrük masrafları artışları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere); (b) Alıcı’nın Mallar’ın teslimat tarih(ler)inin, miktarının veya türlerinin değiştirilmesi isteğinin Satıcı tarafından kabul edilmesi durumunda, veya (c) Alıcı’nın talimatları veya Satıcı’ya yeterli ölçüde ya da doğru bilgi veya talimat verilmemesi sebebiyle gecikilmesi halinde Mallar’ın fiyatını arttırabilir.

7.2 Malların fiyatı Teslimat Noktası’na göredir ve sipariş onayında aksi kararlaştırılmadığı sürece Alıcı tarafından ödenecek olan katma değer vergisi veya eşdeğer vergiler ya da diğer vergiler, masraflar veya ücretler bu fiyata dahil değildir.

7.3. Satıcı teslimat sırasında veya tamamlanmasını takiben Alıcı’ya Mallara ilişkin fatura kesecektir. Alıcı (faturada veya Sözleşme’de aksi belirtilmediği taktirde) ilgili tutarı fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde tam ve kullanıma hazır olarak, herhangi bir kesinti, mahsup veya karşı talep olmaksızın Satıcı tarafından belirtilecek banka hesabına yatıracaktır. Ödeme zamanı esaslı bir öneme sahiptir. Satıcı, Alıcı’ya borçlu olduğu tutarları Alıcı’nın kendisine olan borcuna mahsup edebilir. Alıcı, öncesinde Satıcı’ya danışmadan ve mutabakata varmadan Satıcı’ya veya Satıcının bir iştirakine borçlu olduğu tutarları, Satıcı’nın veya Satıcı’nın bir iştrakinin kendisine olan borcuna mahsup edemez.

7.4. Alıcı’nın Satıcı’ya işbu Sözleşme çerçevesinde vadesi gelen tutarları ödememesi durumunda, Satıcı’ya ödenmesi gereken tüm fatura ve ödemeler derhal muaccel hale gelir ve Alıcı temerrüde düşer. Herhangi bir yargı kararından önce veya sonra, Satıcı ödeme gerçekleşene dek ilgili mevzuat uyarınca izin verilen en yüksek oran üzerinden bu meblağlar için vade tarihinden itibaren günlük bazda faiz işletebilir. Satıcı’nın, tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın vadesi gelmiş herhangi bir ödemeyi yapmakta temerrüde düşmesi durumunda sonraki teslimatları iptal etme hakkı vardır. Alıcı’nın ödemesi gereken meblağların tahsili amacıyla Satıcı tarafından yapılmış tüm idari masraflar ve yargılama giderleri Alıcı tarafından tazmin edilir.

7.5. Yukarıdaki ifadeden bağımsız olarak, Satıcı’nın mantık kuralları çerçevesinde Alıcı’nın finansal durumunun Alıcı’nın muaccel olacak ödeme borçlarını karşılamaya yetersiz olduğunu düşünmesi durumunda, Satıcı tatmin edici nitelikte bir ödeme garantisi verilmesi veya ön ödeme yapılmasına bağlı olarak Mallar’ın tamamının veya bir kısmının teslimini gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

8. FESİH
8.1. İlgili mevzuat kapsamındaki tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, ödeme vade tarihi itibarıyla yapılmamışsa, ve/veya Alıcı Şart 7.5’te öngörülen durumlarda uygun bir ödeme garantisi sağlayamamışsa ya da Alıcı Şart 8.2’de yer verilen olaylardan birine maruz kalmışsa, yahut Satıcı Alıcı’nın bu olaylardan birine maruz kalmak üzere olduğuna kanaat getirir ve Alıcı’yı bu konuda bilgilendirirse, Satıcı’nın kendi hakları sınırlanmaksızın, vadesi gelmiş tüm meblağlar derhal muaccel olur ve Satıcı (i) Alıcı’ya karşı bir sorumluluk altına girmeksizin Sözleşme kapsamındaki sonraki tüm teslimatları iptal edebilir veya askıya alabilir ve (ii) Mallar’ın yeniden satılmamış olduğu durumda Alıcı’nın Malları teslim etmesini isteyebilir veya Malları geri almak adına Alıcı’nın tesislerine girebilir.

8.2. Şart 8.1.’de bahsi geçen olaylar şunlardır; Alıcı hakkında iflas kararı verilmesi, veya Alıcı’nın alacaklıları ile bir düzenleme veya anlaşmaya varması (konkordato) veya bunun haricinde aciz halindeki borçluların bu durumdan kurtulması amacıyla getirilmiş yürürlükteki herhangi bir düzenlemeden yararlanması, veya (bir tüzel kişi olarak) alacaklıları toplantıya çağırması (resmi veya gayri resmi şekilde), veya sadece yeniden yapılanma ya da şirket birleşmesinde çözüm amaçlı yapılan gönüllü tasfiye hariç tasfiyeye girmesi (gönüllü veya zorunlu olarak), ya da bir kayyum, tasfiye memuru, iflas idaresi, ve/veya müdürü, yöneticisi veya idari tasfiye memuru atanması, veya Alıcı’nın iflası veya tasfiyeye girmesi için bir karar çıkması veya bu kararın verilmesi için herhangi bir mahkemeye dilekçe sunulmuş olması, veya Alıcı’nın acziyeti veya olası acziyetine ilişkin bir sürecin başlatılmış olması.

9. MÜCBİR SEBEP
Satıcı; doğal afetler, hükümet icraatları, savaş veya ulusal olağanüstü hal veya savunma gereklilikleri, isyan, halk ayaklanması, yangın, patlama, sel, olağanüstü iklim koşulları, böcekler ve hastalıklar, salgın, lokavt, mahkeme emri, ambargolar, ithalat ve ihracat düzenlemeleri, pazarlama yetkisinde, işgücünde, konteynırlarda ve ulaşım imkanlarında kayıp veya değişiklik, kaza, makine veya cihaz arızaları, grev veya diğer iş uyuşmazlıkları (taraflardan herhangi birinin işgücü ile ilgili olan veya olmayan) veya taşıyıcı firmaları etkileyen kısıtlamalar veya gecikmeler veya yakıt ve enerji dâhil olmak üzere yeterli ve uygun hammadde temin edememe veya bunların temininde gecikme dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan ve Satıcı’nın makul kontrolü dışında meydana gelen mücbir sebepler nedenleriyle faaliyet göstermekten alıkonulmuş veya gecikmeye maruz kalmışsa (Alıcı’ya karşı herhangi bir mali sorumluluğu olmaksızın) teslimat tarihini erteleyebilir veya Sözleşme’yi feshedebilir veya Alıcı tarafından sipariş edilen Mallar’ın miktarında azaltmaya gidebilir. Söz konusu olayların 120 günden fazla süregelmesi durumunda Alıcı, Sözleşme’nin feshine ilişkin Satıcı’ya yazılı bildirimde bulunmaya yetkilidir. Mücbir sebepler, ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

10. FİKRİ MÜLKİYET
Satıcı, Mallar’daki marka, bitki çeşitliliğinin korunması, patent hakları ve know- how (#Fikri Mülkiyet Hakları#) dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Mallar’ın üzerindeki fikri mülkiyet hakları üzerinde mülkiyet veya intifa hakkı sahibidir. Alıcı, Mallar üzerindeki Fikri Mülkiyet Hakları’nı ihlal etmeyecektir. Alıcı, Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili kendisinin dâhil olduğu her türlü ihlal iddiasını veya yasal takibi Satıcı’ya derhal bildirecektir. Bu durumda Alıcı, yürütülecek savunma stratejisi hususunda Satıcı’ya danışıp mutabakata varmayı kabul eder.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ
İşbu Şartlar ve Sözleşme’nin varlığı, geçerliliği, icra edilebilirliği, ihlali veya feshi dahil olmak üzere İşbu Sözleşme’den veya işbu Sözleşme ile ilişkili olarak doğan tüm uyuşmazlıklar Türk Hukukuna tabi olacak ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Kuralları çerçevesinde yine bu kurallar uyarınca atanacak 3 hakem tarafından kesin olarak çözüme kavuşturulacaktır. Tahkim yeri İstanbul, Türkiye ve tahkim dili Türkçe olacaktır. Bununla beraber, Satıcı, Alıcı’nın merkezinin bulunduğu ülke de dâhil; ancak bununla sınırlı olmamak üzere, iddia ve taleplerini başka yetkili mahkemeler nezdinde de ileri sürebilecektir. 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması uygulanmaz.

12. VERİLERİN KORUNMASI
#kişisel veri#, # işlem/işleme#, #veri sorumlusu#, #veri işleyen#, #ilgili kişi# ifadeleri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kendilerine verilen anlamları haizdir.

Bu Sözleşme’de yer alan veya bu Sözleşme’ye dair tüm kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi bağlamında gerçek kişilerin korunması ve ilgili verilerin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımına ilişkin 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü’ne uyumlu olduğu ölçüde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenecektir. i. Veriler yalnızca ilgili kişinin ya da şirketin taraf olduğu işbu Sözleşme’nin ifası, yönetimi ve izlenmesi amacıyla işlenecektir. ii. Verilerin işlenmesinin veri sorumlusu adına gerçekleştirileceği durumlarda veri sorumlusu, verilerin 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü’ne uyumlu olduğu ölçüde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca öngörülen gerekliliklerin karşılanarak işlenmesi için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaya yönelik yeterli güvence veren veri işleyenler ile çalışır. iii. Bilhassa, işlemenin amacı, işlenebilecek kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, ilgili kişinin kendi haklarını kullanabileceği yollar bakımından, veri işleyen yalnızca veri sorumlusunun gözetimi altında faaliyette bulunabilir. iv. Kişisel veriler işlenmeleri için gerekenden daha uzun bir süre saklanmayacak ve kişisel veriler yetkisiz veya kanuna aykırı bir şekilde işlenmeye, kazaen kaybolmaya, yok edilmeye veya zarara uğramaya karşı korunmaları sağlanacak şekilde işlenecektir.

13. İHRACAT KONTROLÜ
Alıcı, Avrupa Birliği ve Üye Ülkeleri veya Amerika Birleşik Devletleri gibi, yalnızca Satıcı için geçerli olan yasaları ve düzenlemeleri de içerebilecek tüm ilgili ekonomik yaptırımlara ve ihracat kontrolüne ilişkin kanun ve yönetmeliklerine uyacaktır. Satıcı, bir kanun veya yönetmeliğin, borcunun ifasını imkânsız veya yasadışı hale getirdiğine herhangi bir zamanda kanaat getirirse siparişi reddetme veya Satıcı’ya hiçbir yükümlülüğü olmaksızın Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.

14. İLGİLİ MEVZUATA / YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNLARINA UYUMLULUK
14.1. Alıcı, sözleşmenin bir parçası olarak yerine getirilecek tüm borçlarını rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele kanunları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ilgili mevzuatla uyumlu olacak şekilde ifa edecektir.

14.2. Satıcı, değerlendirme (çevrimiçi, soru kâğıdı vs.) veya makul bir süre öncesinde bildirimde bulunarak yerinde denetim yoluyla Alıcı’nın uyumluluğunu ölçmeye yetkilidir.

14.3. Alıcı uygunsuz kazanç veya haksız iş avantajı sağlamak amacıyla kamu görevlilerine, müşterilere, iş ortaklarına veya diğer kişilere doğrudan veya dolaylı bir menfaatte bulunmamalı, menfaat amaçlı ödeme teklif veya vaat etmemeli, ya da menfaat sağlanmasına yönelik izin vermemeli, özel veya resmi karar verme süreçlerini yanlış bir şekilde etkilememeli veya birini mesleki görevlerini veya kıstasları ihlal etmeye teşvik etmemelidir.

14.4 Alıcı yukarıdaki ilkelere dair potansiyel, şüpheli veya tespit edilen bir ihlalin varlığı halinde Sözleşme bağlamında derhal Satıcı’ya bunu yazılı olarak rapor edecek ve bu gibi durumlarda meselenin incelenmesi ve çözülmesi amacıyla Satıcı’nın uygun bulacağı şekilde harekete geçilmesi için Satıcı ile tümüyle iş birliği içinde hareket edecektir.

14.5 Satıcı’nın iyi niyetli olarak, Alıcı’nın ilgili mevzuatı ve/veya Şart 14 altında yer verilen ilkeleri ihlal ettiğine kanaat getirmesi halinde, Satıcı siparişi reddetme veya Satıcı’ya hiçbir yükümlülüğü olmaksızın Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.

15. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
15.1 Bu Şartlar’ın herhangi bir hükmü ve/veya Sözleşmenin kendisi yargı yetkisine sahip yargı bölgesindeki herhangi bir mahkeme, hakem heyeti veya idari birim tarafından tamamen veya kısmen hukuka aykırı, geçersiz, hükümsüz, iptal edilebilir, icra edilemez veya mantıksız bulunursa; bu hukuka aykırılığın, geçersizliğin, hükümsüzlüğün, iptal edilebilirliğin, icra edilemezliğin veya mantıksızlığın kapsamına göre Sözleşme bölünebilir kabul edilecek ve geri kalan hükümler ve alt hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

15.2 Satıcının bu Şartlar’ı ve/veya Sözleşme’nin hükümlerini uygulamaması veya uygulamada gecikmesi, onun haklarından feragat ettiği anlamına gelmez. Alıcı’nın temerrüde düşmesi veya ihlalde bulunması durumunda, Satıcı’nın, başvurabileceği haklardan feragat etmesi, daha sonra ortaya çıkacak temerrüt veya ihlale ilişkin de feragat edeceği anlamına gelmeyecektir ve bu durum bu Şartlar ve/veya Sözleşme tahtındaki diğer hükümleri etkilemeyecektir.

15.3. (a) Sözleşme tahtında veya Sözleşme’ye ilişkin olarak taraflarca yapılacak bildirimler yürürlükteki Tebligat Kanunu’na göre ve yazılı olarak, (eğer ilgili taraf bir şirketse) diğer tarafın şirket merkezine veya (diğer durumlarda) faaliyet merkezine ya da bu Şart çerçevesinde belirtilen başka bir adrese, iadeli taahhütlü posta, ticari kurye veya onaylı faks ile gönderilir; (b) bu bildirimler ve diğer tebligatlar, şahsen teslim edilmişse, Şart 15.3(a)’da belirtilen adrese teslim edildiği zaman; eğer ticari kurye ile teslim edilirse, kuryenin teslim tutanağının imzalandığı tarih ve saatte; veya, faks yoluyla gönderildiyse, gönderimden bir İş Günü sonra teslim edilmiş sayılır. Ticaret Kanunu Madde 18/3 kapsamında Taraflardan birinin temerrüde düşmesine veya sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönülmesine ilişkin bildirim veya ihtarların geçerli olabilmesi için taraflarca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla veya kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılması gereklidir.

15.4 Satıcı, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini veya hepsini her zaman başkasına temlik edebilir, devredebilir, yükleyebilir, bunlara dair alt sözleşme kurabilir veya başka şekillerde işlem yapabilir. Alıcı, öncesinde Satıcı’nın yazılı onayını almadan, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini devredemez, temlik edemez, yükleyemez, bunlara dair alt sözleşme kuramaz veya başka şekillerde işlem yapamaz.

15.5 Sözleşmeye taraf olmayan kişilerin Sözleşme kapsamında veya Sözleşme’ye ilişkin herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

15.6 Alıcı:

(i) herhangi bir resmi daire veya herhangi bir resmi dairenin yetkilendirmesi ile hareket eden bir Şirket tarafından, ulusal düzeyde, eyalet düzeyinde veya yerel düzeyde, Mallar üzerinde yapılan inceleme veya numune alma işlemlerinden derhal Satıcı’yı haberdar edecektir;

(ii)Testlerin sonucunu Satıcı ile paylaşacak ve denetlemenin her aşamasında Satıcı’yı mümkün olan en kısa süre içinde bilgilendirecektir;

(iii)Mallar’ın etkilenen kısmına(veya kısımlarına) inceleme veya numune alma işlemlerinin hemen ardından bloke koyacaktır. Alıcı, ilgili mevzuata uygun olarak Mallar’ın tekrar piyasaya temin edilebileceğine dair Satıcı’nın yazılı onayını alana kadar Mallar’ın etkilenen kısmına(veya kısımlarına) bloke koymaya devam edecektir; ve

(iv) Satıcı’nın piyasadaki Mallar üzerinde benzer örnekleme veya incelemeden haberdar olması durumunda Satıcı’nın talimatlarını takip edecektir.

Alıcı işbu Şart 15.6’daki yükümlülüklerini iştiraklerine, müşterilerine ve alt yüklenicilerine de yansıtacaktır.

15.7 Belirlenen Sözleşme ve Şart süresi sırasında ve sonrasında, Alıcı kendisine ifşa edilmiş bilgileri gizli tutmak adına özenli bir çaba gösterecek, gizli bilgileri yalnızca Sözleşme’yle ilgili olarak hukuka uygun amaçlar doğrultusunda kullanacak ve Satıcı’nın yazılı onayı olmaksızın gizli bilgileri üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve gizli bilgilerin iştirakleri, yöneticileri, çalışanları, danışmanları ve üstlenicileri tarafından da gizli tutulmasını sağlayacaktır. Aşağıdaki hallerde, bilgiler #gizli bilgi# olarak sayılmayacaktır; (a) Uygun yazılı belgelerle ispatlanmak suretiyle ilgili bilgilerin Satıcı tarafından Alıcı’ya ifşa edilmesinden önce Alıcı tarafından bilinmesi veya bilinmesinin kuvvetle muhtemel olması; (b) İlgili bilginin halka açık olması veya Alıcı’nın bir kusuru olmaksızın halka açık hale gelmesi; (c) ilgili bilginin üçüncü kişi ve ifşa eden taraf arasındaki herhangi bir kısıtlamayı veya gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin üçüncü bir kişi tarafından Alıcı’ya verilmesi; (d) Satıcı’nın önceden yazılı olarak bilgilendirilmiş olması şartıyla ilgili bilginin ifşasının kanun hükümleri uyarınca kamu yetkilileri tarafından talep edilmiş olması ve Alıcı’nın özenli bir şekilde ilgili belgenin gizliliğini korumayı sağlamaya çaba göstermesi. Satıcı’nın ilk talebi üzerine veya Sözleşme’nin feshi veya süresinin sona ermesi durumunda, Alıcı tüm ifşa edilmiş belge ve materyalleri, eğer varsa kopyalarıyla birlikte Satıcı’ya iade edecektir.

AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR SADECE TOHUM SATIŞLARINA UYGULANACAKTIR

16. GELENEKSEL YETİŞTİRME YÖNTEMLERİ
Satıcı, tohumların endüstride geleneksel olarak kullanılan yöntemlerle geliştirildiğini ve bunlar için genetiği değiştirilmiş organizmaların çevreye kasten salıverilmesine ilişkin 2001/18/EC Direktifinin geçerli olmadığını onaylar. İlaveten, Satıcı, teslim edilen tohumların, 2001/18/EC Sayılı Direktifin uygulandığı genetik olarak değiştirilmiş yabancı maddeler dahil olmak üzere, saflığı bozan yabancı maddelerin tesadüfi varlığını en aza indirgemek için getirilen şartnamelere göre üretildiğini onaylar. Satıcı ayrıca, üretim yöntemlerinin tohum üretimi ve tohum saflığı için kabul görmüş endüstri standartlarına dayandığını onaylar.

17. TOHUM KALİTESİ UYUŞMAZLIKLARI
Tohum kalitesine ilişkin uyuşmazlıklar halinde, tarafların üzerinde mutabık kalacakları bir akredite edilmiş NAL (Ulusal Tarım Kütüphanesi) veya ISTA (Uluslararası Tohum Kontrol Kurumu) laboratuvarından ihtilaflı konuda bir görüş alınabilir. Bu laboratuvar masrafları Satıcı ve Alıcı tarafından eşit olarak karşılanır. Tohum çimlenme oranlarına dair şikayetler teslimden itibaren 9 aylık süre içinde ileri sürülebilecektir.

18. BİTKİ HASTALIKLARI
Bitki hastalıkları; rüzgâr, böcekler, hayvanlar veya insanlar aracılığıyla bulaşabilir ve tohum yahut toprak kaynaklı olabilir. Satıcı tohumların hastalıksız olduğu konusunda tatmin olmak adına makul çabayı göstermiş olsa da Satıcı tohumların hastalıksız olduğunun garantisini vermemektedir.

19. YASAKLI FAALİYETLER
Alıcı, aksi kanunda belirtilmemişse veya tohumlar bu amaçla sağlanmamışsa, tohumları veya üretim materyallerini ya da tohumun ekiminden elde edilen hasat ürünlerini kullanmamalı, başka cins üretimi gerçekleştirmemeli, bu tohumları, üretim materyallerini veya hasat ürünlerini satmayı teklif etmemeli, satmamalı veya başka şekilde pazarlamamalıdır. Alıcı; Satıcı’ya, temsilcilerine ve/veya çalışanlarına Alıcı’nın Şart 10 ve 19’a uyumluluğunu denetlemek amacıyla istedikleri zaman tarlalar ve seralar dahil olmak üzere Alıcı’nın ve Alıcı için hizmetlerde bulunan üçüncü kişilerin tesislerine girebilmeleri için geri alınamaz bir izin vermektedir. Satıcı’nın isteği doğrultusunda Alıcı tüm Mallar’a ilişkin tüm idari kayıtlara erişim sağlayacaktır.

20. TESLİMAT
20.1 Malların teslimi, Malların Teslimat noktasına gelmesiyle tamamlanır. Alıcı,Satıcı’nın siparişi tamamlaması için gerekli tüm bilgiyi sağlayacaktır.

20.2 Satıcı tarafından teslimata ilişkin belirtilen tarihler sadece tahminidir ve zamanlama, bildirimde bulunularak esaslı unsur kılınamaz. Eğer herhangi bir tarih belirtilmediyse, teslimat makul bir süre içinde yapılacaktır.

20.3 Alıcı herhangi bir sebeple Mallar teslime hazır olduğunda Malları teslim almaktan kaçınırsa ya da Alıcı’nın gerekli talimat, belge, izin veya yetkilendirmeleri sağlamamasından ötürü Satıcı, Malları zamanında teslim edemezse; (a) Mallar üzerindeki (kayıp ve zarar dahil) risk alıcıya geçer, (b) Mallar teslim edilmiş kabul edilecektir, (c) Satıcı Malları teslimata kadar muhafaza edebilir ve ilgili tüm masraf ve harcamalar (depolama ve sigorta dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) Alıcı’nın sorumluluğunda olacaktır. Eğer Satıcı’nın Malların teslime hazır olduğunu Alıcı’ya bildirmesinden itibaren 7 gün içinde Alıcı Malları teslim almazsa, Satıcı Malları tekrardan satabilir veya başka bir şekilde bir kısmı yahut tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir ve depolama ve satış masraflarını düştükten sonra Malların fiyatını aşan bir meblağ söz konusuysa farkı Alıcı’ya öder veya Malların fiyatının altında kalan bir meblağ olması durumunda bu aradaki farkı Alıcı’ya ödetebilir.

20.4. Satıcı, Malları Sözleşme değerine orantılı olarak faturalandırılacak ve ödenecek şekilde taksitli olarak teslim edebilir. Her bir taksit ayrı bir Sözleşme teşkil eder. Bir taksitte gecikme ya da eksiklik olması durumunda Alıcı diğer taksitleri iptal edemez.

20.5. Alıcı, Mallar’ın sipariş edilen miktardan %5 oranına kadar daha fazla veya daha az olması durumları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, önemsiz sapmalar olması halinde Malları geri çevirmeyecektir.

20.6 Herhangi bir durum nedeniyle, Satıcı, Mallar’a ilişkin toplam talebi karşılayamıyorsa, stoklarını sözleşmeli olmayanlar da dâhil tüm müşterileri arasında hakkaniyete uygun bir şekilde bölüştürebilir. Bu Sözleşme tahtında teslimatların iptali ya da stokların bölüştürülmesi haricinde Sözleşme etkilenmeksizin yürürlükte kalacaktır.

21. SİPARİŞ İPTALİ
Şart 9’a tabi olmak kaydıyla, eğer Satıcı tarafından kabul edilen siparişin bir kısmı veya tamamı Alıcı tarafından iptal edilirse, Alıcı’ya isnat edilemeyecek sebeplerden ötürü Alıcıya gönderilmemiş siparişler hariç olmak üzere, Satıcı sipariş tutarının %30’una denk gelen meblağı söz konusu iptal sebebiyle yaşadığı zararın tazmini için Alıcı’ya ödetebilir. Taraflar belirlenen bu tutarın zararın sahici bir ön tahmini olduğu konusunda mutabıktırlar.

22. TAVSİYE
Satıcı’nın verdiği tavsiyeler veya bu tavsiyelerin sonuçlarına dair bir sorumluluğu bulunmamaktadır, söz konusu tüm tavsiyeler riski Alıcı’ya ait olmak üzere verilir ve alınır. Alıcı herhangi bir tavsiyeyi uygulamadan önce Mallar’a ilişkin kendi testlerini ve doğrulamalarını yapmakla yükümlüdür.

23. TALEPLER
Mallar’ın aktarılması sırasında meydana geldiği iddia olunan eksiklik veya hasara ilişkin her türlü talep, Alıcı’nın Mallar’ın faturasını teslim almasından itibaren 3 İş Günü içinde Satıcı’ya iletilmelidir. Ayıplı olduğu iddia edilen Mallar’a ve taahhütlerin ihlaline ilişkin talepler dahil olmak üzere diğer tüm talepler Alıcı’nın ilgili talebin dayandığı sebebi öğrenmesinden itibaren 10 gün içinde ve her hâlükârda Alıcı’nın Malları teslim almasından itibaren 21 İş Günü içinde ileri sürülmelidir. Yazılı olarak yapılmayan veya yukarıda belirtilen süreler içinde Satıcı’ya iletilmeyen tüm taleplere ilişkin haklardan feragat edilmiş sayılır. Eğer Mallar işlem gördüyse, tekrar paketlendiyse veya herhangi bir şekilde işlendiyse, herhangi bir iddiada veya iade isteminde bulunulamayacaktır; ancak bu ayıbın Mallara işlem uygulamadan veya işlemeden anlaşılamayacak olan gizli bir ayıp olduğuna dair Satıcı’yı ikna edici ölçüde bir kanıt varsa, Alıcı gizli ayıbı öğrenmesinden itibaren 10 İş Günü içinde bu delili ileri sürebilir. Alıcı eğer varsa Satıcı’nın talimatlarını da dikkate alarak talepleri makul olduğu ölçüde önleyecek ve azaltacaktır.

AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR SADECE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE BİYOSİTLERİN SATIŞLARINA UYGULANACAKTIR24. PAKETLEME

24. PAKETLEME
Mallar sadece Satıcı’nın markasıyla, orijinal paketleri içinde ve sunuma dair herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapılmadan satışa sunulabilir veya satılabilir. Paket içerikleri hiçbir suretle perakende olarak satılamaz veya ürünler tekrardan paketlenemez.

25. TESLİMAT
25.1 Malların teslimi, Malların Teslimat noktasına gelmesiyle tamamlanır. Alıcı, Satıcı’nın siparişi tamamlaması için gerekli tüm bilgiyi sağlayacaktır.

25.2 Sipariş’in yerine getirilmesi için gerekli tüm bilgileri alması üzerine Satıcı, tahmini teslimat süresini gösteren bir "Siparişe Yanıt" düzenleyecektir.

25.3. Satıcı’nın tahmini teslimat süresi Alıcı için uygun değilse, Alıcı siparişini değiştirebilir veya iptal edebilir. Bununla birlikte, söz konusu değişikliğin veya iptalin "Siparişe Yanıt’ın" tesliminden itibaren en geç 2 İş Günü içinde yapılması gereklidir. Aksi halde, Alıcı tahmini teslimat süresini kabul etmiş sayılacak ve Satıcı’nın yazılı onay düzenlemesi veya Mallar’ı Alıcı’ya teslim etmesiyle birlikte Sözleşme hüküm doğurmaya başlayacaktır.

25.4 Siparişin paketleme ile uyumlu olmayan kısmı bir sonraki lojistik birime eklenecektir.

25.5 Alıcı, Mallar teslime hazır olduğunda herhangi bir sebeple Mallar’ı teslim almaktan kaçınırsa ya da Alıcı’nın gerekli talimat, belge, izin veya yetkilendirmeleri sağlamamasından ötürü Satıcı, Malları zamanında teslim edemezse; (a) Mallar üzerindeki (kayıp ve zarar dahil) risk alıcıya geçer, (b) Mallar teslim edilmiş kabul edilecektir, (c) Satıcı Malları teslimata kadar muhafaza edebilir ve ilgili tüm masraf ve harcamalar (depolama ve sigorta dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) Alıcı’nın sorumluluğunda olacaktır. Eğer Satıcı’nın Malların teslime hazır olduğunu Alıcı’ya bildirmesinden itibaren 7 İş günü içinde Alıcı Malları teslim almazsa, Satıcı Malları tekrardan satabilir veya başka bir şekilde bir kısmı yahut tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir.

25.6 Satıcı, Malları Sözleşme değerine orantılı olarak faturalandırılacak ve ödenecek şekilde taksitli olarak teslim edebilir. Her bir taksit ayrı bir Sözleşme teşkil eder.

25.7 Herhangi bir durum nedeniyle, Satıcı, Mallar’a ilişkin toplam talebi karşılayamıyorsa, stoklarını sözleşmeli olmayanlar da dâhil tüm müşterileri arasında hakkaniyete uygun bir şekilde bölüştürebilir. Bu Sözleşme tahtında teslimatların iptali ya da stokların bölüştürülmesi haricinde Sözleşme etkilenmeksizin yürürlükte kalacaktır.

26. TALEPLER
Mallar’ın aktarılması sırasında meydana geldiği iddia olunan eksiklik veya hasara ilişkin her türlü talep, gereğince imzalanmış ve tarih atılmış olarak, sürücünün huzurunda CMR konşimentosuna düşülmeli ve Alıcı’nın Mallar’ı teslim almasından itibaren 3 İş Günü içinde taahhütlü mektup yoluyla taşıyıcı firmaya tasdik edilerek bir kopyası Satıcı’ya gönderilmelidir. Ayıplı olduğu iddia edilen Mallar’a ve taahhütlerin ihlaline ilişkin talepler dahil olmak üzere diğer tüm talepler Alıcı’nın ilgili talebin dayandığı sebebi öğrenmesinden itibaren 10 İş Günü içinde ve her hâlükârda Alıcı’nın Malları teslim almasından itibaren 5 ay içinde ileri sürülmelidir. Yazılı olarak yapılmayan veya yukarıda belirtilen süreler içinde Satıcı’ya iletilmeyen tüm taleplere ilişkin haklardan feragat edilmiş sayılır. Eğer Mallar işlem gördüyse, tekrar paketlendiyse veya herhangi bir şekilde işlendiyse, herhangi bir iddiada veya iade isteminde bulunulamayacaktır; ancak bu ayıbın Mallara işlem uygulamadan veya işlemeden anlaşılamayacak olan gizli bir ayıp olduğuna dair Satıcı’yı ikna edici ölçüde bir kanıt varsa, Alıcı gizli ayıbı öğrenmesinden itibaren 10 İş Günü içinde bu delili ileri sürebilir. Alıcı eğer varsa Satıcı’nın talimatlarını da dikkate alarak talepleri makul olduğu ölçüde önleyecek ve azaltacaktır.

27. KULLANIM TALİMATLARI
Etiket, duyuru veya Satıcı tarafından düzenlenen diğer ticari belgeler üzerinde yer alan kullanım talimatları uygulamada tutarlılık gösteren resmi ve özel test sonuçlarına dayanmaktadır. Bunlar kesin kurallar olmayıp toprağın yapısı, bitki çeşitliliği, ilgili mahsule has hassasiyet, özel hava koşulları, ekipman ve uygulama durumları gibi Satıcı’nın kontrolünde olmayan birçok etmen sebebiyle farklı işlemler için ayrı ayrı uyarlanması gereken genel tavsiyeler niteliğindedirler.

Satıcı, kontrendikasyon olmasa bile, genel tavsiyelerin her özel durum için uyarlanması gerektiğinden hareketle bu genel tavsiyelere yönelik bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Satıcı, yenebilir ürünlerde kullanılmakta olan bitki koruma ürünleri için tüm pazarlarda Maksimum Kalıntı Limiti (MKL) / ithalat toleransları (IT) bulunmayabileceğinin farkındadır. Bunun yanısıra, MKL/IT değerleri ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilir. Alıcı, müşterilerini, bitki koruma ürünlerini kullanmadan önce MKL’ler ve ithalat toleransı konusunda güncel bilgileri ürünlerini ihraç eden kişilerle birlikte kontrol etmeleri ve tereddüt halinde destek için yerel Satıcı temsilcisiyle iletişime geçmeleri konusunda ayrı ayrı bilgilendirmeyi kabul eder.

28. YÖNETİM
Alıcı, imalata, ambalajlamaya, nakliyeye, depolamaya, pazarlamaya, etiketlemeye, kullanmaya ve mallar üzerinde tasarruf etmeye ve son kullanım formülasyonlarına ilişkin bütün ilgili kanunlara, yönetmeliklere ve endüstri standartlarına uyacaktır. Alıcı (a) "Pestisitlerin Dağıtımı ve Kullanımına ilişkin FAO Uluslararası Etik Kuralları" da dahil olmak üzere güvenli nakliye, depolama, ambalajlama, kullanım ve tasarruf uygulamalarını sürdürecek ve bu uygulamalara dair çalışanlarını, vekillerini, üstlenicilerini ve müşterilerini bilgilendirmek için tüm uygun adımları atacak; (b) insanlara, eşyalara ve çevreye sirayet edecek dökülmelerin ve diğer tehlikelerin önlenmesi için tüm makul önlemleri alacak; ve (c) Mallar’ın kullanımının ve bunlara ilişkin son kullanım formülasyonlarının tanıtımının HRAC rezistans yönetimi kılavuzuna paralel bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.