תנאי שימוש כלליים

השימוש באתר זה כפוף לתנאים הבאים. אנא אל תשתמשו באתר זה אלא אם כן אתם מסכימים לתנאים אלה. אתר זה פותח על ידי Bayer AG והוא מנוהל על ידי באייר ישראל בע"מ (להלן  BAYER או החברה). אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק או לבצע שינויים חלקיים או מלאים באתר זה או בתנאי השימוש הכלליים הללו. לידיעתכם, אנו עשויים לבצע שינויים כאלה על פי שיקול דעתנו וללא הודעה מוקדמת. התנאים העדכניים בעת שימושך באתר, הם המחייבים.

 

כשירות לקבל את התנאים

האתר מיועד רק לאנשים מגיל שלוש עשרה (13) ומעלה. אם אתה מתחת לגיל 13 אנא אל תבקר או תשתמש באתר. אם אתה בין הגילאים 13 עד 18, עליך לעיין בתנאים אלה יחד עם ההורה או האפוטרופוס שלך לפני שאתה מבקר או משתמש באתר, ולהסכים להם.

 

וויתור על שימוש ותועלת

כל הפרטים, המסמכים והאיורים המתפרסמים באתר זה הם רכושה הבלעדי של BAYER. כל הרשאה להשתמש בהם ניתנת בתנאי שהערת זכויות היוצרים הרלוונטית תוצג בכל העותקים, שפרטים כאלה משמשים רק למטרות אישיות, שהם לא מנוצלים מסחרית, והפרטים לא משתנים בשום צורה שהיא וכי כל האיורים שנלקחו מהאתר משמשים רק יחד עם הטקסט הנלווה.

 

סימני מסחר וזכויות יוצרים

כל הסימנים המסחריים באתר זה הם בבעלותה של BAYER אלא אם כן צוין אחרת, או שהן לכאורה עלולות להיתפס כזכויות השייכות לצד שלישי. כל שימוש בלתי מורשה בסימני מסחר אלה או בחומרים אחרים אסור במפורש ומהווה הפרה של זכויות יוצרים, חוקי הסימנים המסחריים או זכויות קניין אחרות.

 

אחריות מוגבלת

BAYER אספה את המידע המפורט המופיע באתר זה ממקורות פנימיים וחיצוניים למיטב ידיעתה ואמונתה תוך שימוש בחריצות מקצועית. אנו משתדלים להרחיב ולעדכן את מגוון המידע הזה באופן שוטף. המידע באתר זה נועד אך ורק לצורך הצגת BAYER ומוצריה. עם זאת, לא נעשתה כל התחייבות ולא ניתנה כל אחריות, באופן מפורש או משתמע, לשלמות או נכונות המידע באתר זה. בפרט, עלינו לבקש מכם להיות מודעים לכך שייתכן שמידע זה אינו מעודכן כרגע. לכן אנו ממליצים לבדוק כל מידע הניתן באתר זה לפני השימוש בו בכל צורה שהיא. התכנים המופיעים באתר אינם מהווים ייעוץ מכל סוג שהוא ואינם פוטרים אתכם מביצוע בדיקות עצמאיות - במיוחד לגבי גיליונות הבטיחות והמפרט הטכני שלנו - ועל המוצרים שלנו, במטרה להתאים לתהליכים ולמטרות שלכם. אם אתם זקוקים לעצות או הוראות כלשהן בנוגע למוצרים, אנא פנו אלינו ישירות. המשתמשים באתר זה מצהירים כי הם מסכימים לגשת לאתר ולתוכנו על אחריותם בלבד. לא BAYER ולא צד ג' כלשהו המעורב בכתיבה, הפקה או שידור של אתר זה לא יכולים לשאת באחריות לנזק או פגיעה הנובעים מגישה או מחוסר אפשרות גישה או מהשימוש או חוסר אפשרות שימוש באתר זה או מהעובדה שהסתמכתם על מידע שנמסר באתר זה.

 

אתרי אינטרנט של ספקי צד ג'/קישורים

אתר זה מכיל קישורים/הפניות לאתרי צד ג'. על ידי מתן קישורים כאלה, BAYER אינה נותנת את אישורה לתוכנם. כמו כן, BAYER אינה נושאת באחריות כלשהי לזמינותם או לתוכנם של אתרים כאמור או באחריות בגין נזק או פגיעה הנובעים משימוש בתכנים כאלה, בכל צורה שהיא. קישורים לאתרים אחרים ניתנים למשתמשי האתר אך ורק מטעמי נוחות. משתמשים ניגשים לאתרים אלה על אחריותם בלבד.

 

פרטים המסופקים על ידיכם

משתמשים באתר זה אחראים באופן מלא לתוכן ולנכונות הפרטים שהם שולחים ל- BAYER וכן לאי הפרת זכויות צד ג' שעלולות להיות מעורבות בפרטים כאלה. משתמשים נותנים את הסכמתם ל- BAYER לאחסן פרטים כאלה ולהשתמש בהם בהתאם לדין, למדיניות הפרטיות שלנו ולצורך ניתוח סטטיסטי או לכל מטרה עסקית מוגדרת אחרת, אלא אם כן המידע כולל פרטים אישיים, מעבר לנתונים בסיסיים או נתוני השימוש. בפרט,  BAYER רשאית להשתמש בתוכן של הודעות מסוג זה, לרבות רעיונות, המצאות, שרטוטים, טכניקות ומומחיות הכלולים בהן, לכל מטרה שהיא, כגון פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים וכדי לשחזר מידע כאמור ולהפוך אותו לזמין לצדדים שלישיים ללא כל מגבלות.

מבלי לגרוע מהאמור, אנו נשתמש במידע אישי שאנו נאסוף או נקבל באתר בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

 

הגבלת אחריות

בכפוף לחוק החל, BAYER לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או מקרי מכל סוג שהוא, או לאובדן נתונים, הכנסות או רווחים הנובעים משימוש באתר או בחוסר היכולת להשתמש בו, אפילו אם החברה מודעת לאפשרות של נזקים אלו או אובדן זה.

 

משתמשים בינלאומיים

המוצרים המוזכרים באתר זה עשויים להגיע באריזה שונה, בגדלי אריזה שונים, או עם כיתובים או סימונים שונים, בהתאם למדינה.

בארה"ב עסקיה של של קבוצת BAYER מנוהל על ידי Bayer Corporation Inc. לקוחות בארה"ב מתבקשים לפנות לאחת מהישויות הללו.

 

החוק החל וניהול מחלוקות

BAYER שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות כל פרט באתר בכל עת. תנאים אלו יפורשו על פי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט הנמצאים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לתנאים אלו ובלבד שהחברה רשאית לבקש סעד מניעה בכל בית משפט בכל סמכות שיפוט מוסמכת כלשהיא.

 

תנאים אלו מהווים את כלל ההסכמות בינך לבין BAYER בקשר לאתר. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תבוטל על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, ביטולה כאמור לא ישפיע על תוקפן של יתר ההוראות בתנאים אלו, אשר יישארו תקפות במלואן. שום ויתור על תנאי כלשהו בתנאים אלה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כאמור והימנעותו של צד מטעמי מימוש זכות כלשהיא על פי תנאים אלו, לא תהווה ויתור על זכותו כאמור. אתה מסכים שכל טענה בקשר לאתראו לתנאים אלה חייבת להיטען על ידך בתוך שנה אחת (1) לאחר קום הטענה.

 

מידע צופה פני עתיד

אתר זה עשוי להכיל הצהרות צופות פני עתיד המבוססות על ההנחות והתחזיות הנוכחיות שביצעה הנהלת BAYER. סיכונים ידועים ובלתי ידועים שונים, אי וודאות וגורמים אחרים עשויים להוביל להבדלים מהותיים בין התוצאות העתידיות בפועל, המצב הכספי, פיתוח או ביצועי החברה לבין הערכות שניתנו כאן. גורמים אלה כוללים את אלה שנדונו בדיווחים הציבוריים של BAYER, הזמינים באתר BAYER בכתובת http://www.bayer.com. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לעדכן הצהרות צופות פני עתיד אלה או להתאים אותן לאירועים או התפתחויות עתידיות.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.